07.06.2021
Webinarium Technologie Addytywne

Centrum Materiałów do Druku 3D zaprasza na organizowane za pośrednictwem aplikacji MS Teams webinarium zatytułowane "Technologie addytywne". Odbędzie się ono 8 czerwca o godzinie 12:00 a Prelegentem będzie Artur Włodarczyk (Menadżer Produktu). Zapraszamy!

Centrum Materiałów do Druku 3D zaprasza na organizowane za pośrednictwem aplikacji MS Teams webinarium zatytułowane "Technologie addytywne". Odbędzie się ono 8 czerwca o godzinie 12:00 a Prelegentem będzie Artur Włodarczyk (Menadżer Produktu). Zapraszamy!

Aby dołączyć do słuchaczy naszego Webinaru - kliknij link poniżej...

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWU2MjU0MzUtZTQ1ZC00MGIxLTk3NDAtZmU3YTdmZGFmNjRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223ac937b8-db41-42e7-89a4-ccaa1594b0f0%22%2c%22Oid%22%3a%2252410461-be25-4c2c-8160-6204cc4eddfe%22%7d